STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Dotek v Horním Maršově
Středisko ekologické výchovy Dotek v horním Maršově
Výlet se Suliharou jsme tentokrát směřovali k celoročnímu projektu „Studánek“, a domluvili jsme dětem výukový program „monitoring života drobných živočichů ve vodě“. Děti tak měly možnost přímo v řece zkoumat, jaký drobný hmyz tu mohou objevit. Zjistili jsme, že je ve vodě hodně jepic a chrostíků. Řeka je krásně čistá a děti pomocí síťky lovily co se dalo, brodily se v řece, zkoumaly, co se skrývá pod kameny, své úlovky prohlížely pod lupou. Prémií pro nás byl ještě druhý výukový program, kdy jsme zkoumali barvy v přírodě, lepili jsme na paletku různá kvítka i jiné přírodniny a při hře „důvěřuj mi“ děti vodily svého kamaráda se zavázanýma očima a on zkoumal své okolí ostatními smysly: hmatem, čichem a sluchem. Celé dopoledne jsme si užili, bylo to moc pěkné. / foto

VÝLET NA ČERNOU HORU

Výlet na Černou horu
Poznávat své okolí nás velmi baví. Často na Kvíčale při procházce koukáme na hory, pozorujeme, jestli je vidět Černá hora a jestli je na ní ještě sníh. Letos jsme výlet směřovali přímo do Jánských Lázní a rozhodli jsme se Černou horu prozkoumat z blízka. Byl to velký zážitek – lanovka, ta obrovská výška, když lanovku zastavili, rozhledna, rašeliniště, zmrzlina u Barunčiný tety, hry u Černohorské boudy, oběd v přírodě, na vlastní kůži si vyzkoušet, jak rychle se na horách mění počasí: takže nám bylo horko, potom chladno, protože foukalo, trochu jsme zmokli a zase přišlo horko. Výlet byl pěkný, všechny děti byly moc hodné a tak jsme si ho užily. / foto

PROMĚNA TŘÍDY

Proměna třídy
Velkým dárkem pro naši MŠ je proměna dolní třídy, kterou jsme k výročí zmodernizovali. Děti tak mají relaxační koutek, grafomotorické prvky, které nejen uvolňují dětem ruku, ale zároveň jsou dekorací, vzniklo mnoho nových úložných prostorů, přibyla knihovnička. A jak jsme to dokázali? Výmalbu provedla čtveřice těch nejodvážnějších svépomocí ve svém volném čase.
Nábytek vyrobila firma Bratip a Sváťa Brát i částečně sponzoroval, finančně přispěl zřizovatel – Obec, použili jsme i finanční sponzorské dary získané od pana Kubíka a paní Dvořákové. Všem moc děkuji, s výsledkem jsme všichni spokojeni. / foto

OSLAVY 70. VÝROČÍ VZNIKU MATEŘSKÉ ŠKOLY

Oslavy
Oslavy 70. výročí vzniku mateřské školy v Suchovršicích – 16. 6. 2018
Program:
 • 10.00 – 16.00 hodin – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
 • 11.00 – 12.30 hodin – setkání současných a bývalých zaměstnanců MŠ u oběda v restauraci u Mullerů
 • 13.30 – 16.00 hodin – „MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ“ (třída v 1. patře) – pro všechny děti zdarma
 • 13.00 hodin – slavnostní zahájení oslav = vystoupení dětí z mateřské školy + vystoupení kamarádů ze SULIHARY (podium na hřišti)
 • 14.00 hodin – loutková pohádka = loutkoherci z Úpice (třída v přízemí)
 • 15.00 hodin – vystoupení dětí ze školky (podium na hřišti)
 • 15.00 – 16.30 hodin – drobné soutěže pro děti – „VYHRAJ PLYŠOVOU HRAČKU“ (multifunkční hřiště)
 • 15.30 hodin – „Dog dancing“ – Tereza Kamínková (podium na hřišti)
 • 16.00 hodin – vystoupení Michala Šepse = koncert pro děti i dospělé k tanci i poslechu (podium na hřišti)
 • 17.00 hodin – pohádka O perníkové chaloupce – hrají místní nadšení ochotníci a rodiče dětí z MŠ (sál v restauraci u Mullerů)
 • 18.00 hodin – Taneční zábava (sál v restauraci u Mullerů)
Po celý den občerstvení na hřišti zajištují hasiči.

NÁBOR DO ZUŠ

Nábor do ZUŠ
Jedno dopoledne jsme uvítali ve školce vzácnou návštěvu ze ZUŠ A.M.Buxton z Úpice.
Děti i paní učitelky seznámily naše děti s různými hudebními nástroji, ukázaly nám, co všechno se v hudební škole vyučuje za obory.
Věříme, že i naše děti se do ZUŠ zapíší a budou rozvíjet svůj talent. / foto

ÚPICKÝ MAJÁLES

Úpický majáles
V letošním roce nás opět oslovilo úpické Gymnázium se žádostí zajistit kulturní program. Vystoupila tentokrát celá SULIHARA. za naši MŠ měly děti ze třídy předškoláků připravené 2 pohybové skladby, které byly velmi temperamentní. Děkujeme rodičům za spolupráci při přepravě dětí na vystoupení. / foto

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ ROZESMÁTÝ SVĚT

Rozesmátý svět
Základní škola Bratří Čapků opět vyhlásila výtvarnou soutěž pro děti, které se každoročně účastníme. Letos jsme do soutěže zaslali velkou spoustu obrázků, protože téma "veselé jaro" děti přijaly s nadšením a povedlo se opravdu mnoho výkresů. Výsledky soutěže dopadly nad naše očekávání: v kategorii jsme obsadili všechny tři stupně vítězů a v kategorii do 5 let 1. místo. Podívejte se na výsledkovou listinu :) Našim malým umělcům ještě jednou gratulujeme. / foto

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ

Mateřská škola, Suchovršice
Seznam přijatých dětí od 1.9.2018


Mateřská škola, Suchovršice přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:
01/2018 – Přijímá se od 1. 9. 2018
02/2018 – Přijímá se od 1. 9. 2018
03/2018 – Přijímá se od 1. 9. 2018
04/2018 – Přijímá se od 1. 9. 2018
05/2018 – Přijímá se od 1. 9. 2018
06/2018 – Přijímá se od 1. 9. 2018
07/2018 – Přijímá se od 1. 9. 2018
08/2018 – Přijímá se od 1. 9. 2018
09/2018 – Přijímá se od 1. 9. 2018

Vyvěšeno dne: 18.5. 2018

Dana Kultová, ředitelka školy

ZÁPIS DĚTÍ

ZÁPIS DĚTÍ k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2018/19
2. a 3. května 2018 od 14,30 hod. do 16,00 hod. v MŠ Suchovršice v 1. patře v zasedací místnosti.
Zároveň budete mít možnost prohlédnout si prostory naší školy.
Do MŠ mohou být zapsány děti od 2 do 6 let, které nastoupí v září 2018, nebo v průběhu školního roku. Pozor, dvouleté děti pro přijetí k docházce do MŠ musí dovršit dvou let nejpozději do 31. 8. 2018.
K zápisu je potřeba přinést:
 • rodný list dítěte,
 • očkovací průkaz dítěte
 • a svůj občanský průkaz.

Přítomnost dítěte u zápisu není podmínkou, ale je dobré využít každou příležitost k seznámení se s prostředím mateřské školy. U zápisu zákonní zástupci sepíší žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a budou zkontrolovány potřebné dokumenty. Děti budou přijímány na základě kritérií, která budou vyvěšená na webových stránkách MŠ.
Očkování je povinné pro všechny děti, kromě dětí, které budou nastupovat do povinného posledního ročníku MŠ. Ty očkovány být nemusí. Přijímat děti mimo zápis, tj. v průběhu školního roku je možné pouze tehdy, nebude-li v řádném termínu zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání plně naplněna kapacita MŠ.

V Suchovršicích, dne 28. 2. 2018. Dana Kultová, ředitelka MŠ v Suchovršicích

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Suchovršice
Podle zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění, rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte ředitelka mateřské školy.

1. Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, jejichž vzdělávání v MŠ je od 1. 9. 2018 povinné (jsou to děti narozené od 1.9.2012 do 31.8.2013)
2. Děti s trvalým pobytem v Suchovršicích
3. Děti, mladší, jejichž pořadí bude určeno podle data narození. Starší budou mít přednost před mladšími

Očkování je povinné pro všechny děti, kromě dětí, které budou nastupovat do povinného posledního ročníku MŠ. Ty očkovány být nemusí. O přijetí dítěte § 16 odst. 9, se zdravotním postižením, rozhoduje ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. (ust. § 34 odst. 6 Školského zákona).

Suchovršice, 30. 4. 2018, Dana Kultová, ředitelka MŠ v Suchovršicích

ČARODĚJNICE

Čarodějnice
V pátek 27. 4. jsme se ve školce opravdu vydováděli. Téměř všichni jsme do školky přiletěli na košťatech a v kostýmech za čarodějnice, ježibaby a kouzelníky. Od rána jsme soutěžili, tvořili, luštili rébusy a kvízy, tancovali i létali na košťatech. Děti si ani nestačily povšimnout, že jsme opět překontrolovaly jejich získané znalosti a dovednosti. Je třeba všechny děti pochválit, jak si dobře vedly. Děkujeme rodičům za krásné kostýmy a jejich vstřícnost a pochopení pro naše hry. / foto