LOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM

Loučení se školním rokem
Předškoláci se slavnostně rozloučily se školním rokem
Je již tradicí, že pomyslné vyřazování nejstarších dětí ze školky probíhá ve slavnostním duchu. Je to velký okamžik a důležitý mezník v životě dětí i jejich rodičů. Všech 11 dětí nastoupilo do školky v roce 2012 spolu s paní učitelkou Pavlínou. Pro všechny "nováčky" to bylo náročné, rodiče to také neměli jednoduché, někdy jim emoce pracovaly víc než dětem. Postupem času si všichni zvykli, dokonce pobyt ve školce s kamarády si začali užívat. Prožili společně spoustu vydařených akcí, stala se z nich nerozlučná parta. Opouští nás opět parta spolehlivých dětí, které jsou velmi nadané. Přejeme všem krásné léto plné zážitků a v září, až se sejdete ve škole v 1. třídě, mějte jen a jen samé úspěchy. / foto

TAJNÝ VÝLET S PŘEKVAPENÍM

Tajný výlet s překvapením
Blíží se konec školního roku a tak jsme dětem připravili na středu tajný výlet s překvapením. Tento výlet absolvovaly jen starší děti a děti, které zvládnou chůzi na delší trase se zátěží. Svačinku jsme si dali brzy ráno a vydali jsme se na autobus směr Úpice. Na zastávce u Penny jsme vystoupili a vydali se do areálu na Dlouhé Záhony, kde jsme si pohráli na krásném hřišti s průlezkami. Děti si tu užily jak legraci, tak vyzkoušely svou zdatnost a obratnost. Asi po 1,5 hodině jsme se občerstvili, nasadili batohy na záda a lesoparkem jsme vystoupali na Kvíčalu. Cestou děti trhaly borůvky, poznávaly stromy a než se nadály, stály na samém vrcholu nad Dlouhými Záhony na vyhlídce, kde si tipovaly, jaké budovy vidí. Dobře děti poznaly ZŠ Bří Čapků i tělocvičnu. Cesta po Kvíčale nám také dobře ubíhala a u kamarádky Nelinky čekalo děti překvapení. Taťka nás už vyhlížel a spolu s Nelčou dětem rozdali nanuky na osvěžení. Dolů z kopce už to byla hračka. Do školky jsme se vrátili v pořádku. Malé děti si den také užívaly, skákaly na trampolíně, smlsly si na nanukovém dortu a hrály spoustu her na zahradě u školky. / foto

PIRÁTSKÝ TÝDEN

Pirátský týden
Pro velký úspěch v projektovém týdnu na téma piráti, si toto téma ve velké třídě děti v letošním roce zopakovaly.
Opět se všichni převlékli do kostýmů a pod vedením své praktikantky Venduly celý týden soutěžili ve třech družstvech. Vytvářeli společně mapy, vyzkoušeli pravou pirátskou bitvu, naučili se novou pirátskou písničku a pohybovou hru, vypravili se za pokladem.
Celý týden se děti učily v týmu spolupracovat, pomáhat slabším a jeden druhého podporovat. / foto

AFRICKÝ TÝDEN

Africký týden
V týdnu od 6.června 2016 jsme s praktikantkou Luckou Havelkovou pracovaly s dětmi na projektu Medvídek na výletě. Děti si vyzkoušely hru na africkém bubínku,tančily různé tance, seznámily se s různými živočichy a zvyky, vyráběly lví hlavu a černouška z papíru. Překvapením byla návštěva živé černošky, která dětem vyprávěla o africkém kontinentu./živá byla ale skutečná ne/. Na školní zahradě jsme hledali oázy s vodou, v tělocvičně si zahráli na prales a celý týden jsme si užili. Pátek jsme se s Luckou rozloučili a cestování zakončili při hrách na indiány. / foto

BAREVNÉ MALOVÁNÍ A AGILITY

Barevné malování a agility
Setkání dětí ze spolku Sulihara proběhlo v pondělí 6.6.2016 v Havlovicích. Sešli jsme se v rámci projektu "Duhový svět", abychom společně malovali na asfalt, zpestřením byly ukázky Agitliy pejsků a po celé dopoledne děti střídaly aktivity na různých stanovištích, kde se dostatečně vydováděly.
Skákalo se na trampolíně a na skákacím hradu, jezdilo se na kolech a odstrkovadlech, prolézalo se na všech dostupných průlezkách, relaxovalo se na kolotoči. Děti se opravdu vydováděly a zpět do školky se vracely patřičně unavené. Děkujeme havlovickým za pěkné dopoledne. / foto

KONEC PLAVECKÉHO KURZU

Desetkrát po sobě jdoucí středy jsme absolvovali dvoulekce plaveckého kurzu v Trunově. Naše učitelky Káťa a Jíťa si od samého počátku u dětí získaly důvěru a tak děti dělaly v průběhu kurzu velké pokroky. Všechny děti překonaly strach z vody, dokáží se potopit, splývat na zádech dokáží všechny děti, kraulové nohy také. Starší pak zvládají plavat znak, splývat na břiše a skoky do vody nejen ze startovacích bloků, ale nebojí se skočit i z prkna. Co se týče sebeobsluhy, pochvalu zaslouží všechny děti. Přejeme všem dětem, aby dovednosti získané na kurzu co nejvíce zúročily v létě na dovolené s rodiči. / foto

JARNÍ VYCHÁZKY ZA POZNÁNÍM

Jarní vycházky
Nedávno se děti byly podívat na pile, jak se zpracovává dřevo, dnes jsme se vydaly pozorovat čerstvě narozená koťátka.
S dětmi jsme při jejich pozorování zkoumaly vzhled, co potřebují k přežití, jak se živí. Od kočky a jejich koťat jsme se pak nenápadně dostali k opakování všech domácích zvířat a jejich mláďat. / foto

UKONČENÍ KROUŽKU FLÉTNIČEK

Z kroužku flétnček
V tomto kroužku se děti učí správně dýchat, správně držet tělo, rytmizovat a procvičují jemnou motoriku prstů. Letošní parta byla velmi šikovná a nadaná, děti zahrají písničky s hudebním doprovodem z CD.
Dokáží udržet rytmus a nejednou naši MŠ reprezentovaly svým vystoupením na veřejnosti.
Přeji všem na prázdniny, aby si s chutí opakovaly známé písničky a věřím, že spousta dětí bude ve hře na nástroj pokračovat pod vedením učitelů ZUŠ. / foto

MATEŘSKÁ ŠKOLA NABÍZÍ 4 VOLNÁ MÍSTA

ROZHODNUTÍ
Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost, vykonává Mateřská škola Suchovršice, rozhodla podle ustanovení § 34 odst. 3, § 165 odst. 2 písm. b) Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se Zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů takto:

k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v Suchovršicích se na školní rok 2016/2017 od 1. 9. 2016 přijímají tyto děti:
Registrační číslo: 01/2016, 03/2016, 04/2016, 06/2016, 07/2016, 08/2016.

Z důvodu nesplnění požadovaných kritérií (nesplňuje věkovou hranici, která je pro předškolní vzdělávání přípustná), NEBYLY k předškolnímu vzdělávání přijaty tyto děti:
Registrační číslo: 02/2016, 05/2016, 09/2016

Při přijímání dětí ředitelka postupovala podle předem stanovených kritérií pro přijímání dětí do MŠ, se kterými byli všichni zájemci seznámeni.
Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení na adresu bydliště. Odvolání se podává u ředitele mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Suchovršice a rozhoduje o něm Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

Mateřská škola stále nabízí 4 volná místa, v případě zájmu, kontaktujte MŠ na telefonu 499 882 204.

V Suchovršicích, dne 23. 5. 2016

JARNÍ VYSTOUPENÍ PRO MÍSTNÍ SENIORY

Vystoupení pro seniory
Ve čtvrtek se v sále restaurace u Millerů v Suchovršicích konalo pod patronací OÚ Suchovršice posezení seniorů.
Naše školka přijala nabídku vystoupit zde s programem písniček, básniček i tanečků.
Velké děti pod vedením své paní učitelky předvedly pásmo, které začalo oslavou svátku matek a přes pohádky se nenásilně přesunulo do světa filmu.
Podařilo se nám vykouzlit nejeden úsměv na tvářích našich diváků a tak věřím, že se vystoupení líbilo. / foto