MATEŘSKÁ ŠKOLA NABÍZÍ 4 VOLNÁ MÍSTA

ROZHODNUTÍ
Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost, vykonává Mateřská škola Suchovršice, rozhodla podle ustanovení § 34 odst. 3, § 165 odst. 2 písm. b) Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se Zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů takto:

k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v Suchovršicích se na školní rok 2016/2017 od 1. 9. 2016 přijímají tyto děti:
Registrační číslo: 01/2016, 03/2016, 04/2016, 06/2016, 07/2016, 08/2016.

Z důvodu nesplnění požadovaných kritérií (nesplňuje věkovou hranici, která je pro předškolní vzdělávání přípustná), NEBYLY k předškolnímu vzdělávání přijaty tyto děti:
Registrační číslo: 02/2016, 05/2016, 09/2016

Při přijímání dětí ředitelka postupovala podle předem stanovených kritérií pro přijímání dětí do MŠ, se kterými byli všichni zájemci seznámeni.
Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení na adresu bydliště. Odvolání se podává u ředitele mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Suchovršice a rozhoduje o něm Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

Mateřská škola stále nabízí 4 volná místa, v případě zájmu, kontaktujte MŠ na telefonu 499 882 204.

V Suchovršicích, dne 23. 5. 2016