ROZHODNUTÍ

Mateřská škola, Suchovršice, Suchovršice 122, 542 32 Úpice, č.j.: 18/2012
ROZHODNUTÍ
Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Suchovršice , rozhodla podle ustanovení § 34 odst. 3, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů takto: k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v Suchovršicích se na školní rok 2012/2013 od 3. 9. 2012 PŘIJÍMAJÍ tyto dětiregistrační číslo: 1/2012, 3/2012, 4/2012, 5/2012, 6/2012, 7/2012, 8/2012, 9/2012, 11/2012, 12/2012, 13/2012, 14/2012, 16/2012, 17/2012.
Z důvodu vysokého počtu podaných žádostí se do MŠ v Suchovršicích NEPŘIJÍMAJÍ tyto děti – registrační číslo: 2/2012, 10/2012, 15/2012. Při přijímání dětí ředitelka postupovala podle předem stanovených kritérií pro přijímání dětí do MŠ, se kterými byli všichni zájemci seznámeni. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení na adresu bydliště. Odvolání se podává u ředitele mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Suchovršice a rozhoduje o něm Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

V Suchovršicích, dne 7. 6. 2012, Dana Kultová, ředitelka MŠ v Suchovršicích