ROZHODNUTÍ

Mateřská škola, Suchovršice, Suchovršice 122, 542 32 Úpice
Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Suchovršice , rozhodla podle ustanovení § 34 odst. 3, § 165 odst. 2 písm. b) Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se Zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů takto:
k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v Suchovršicích se na školní rok 2015/2016 od 1. 9. 2015 přijímají tyto děti:
Registrační číslo: 01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015.
Při přijímání dětí ředitelka postupovala podle předem stanovených kritérií pro přijímání dětí do MŠ, se kterými byli všichni zájemci seznámeni. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení na adresu bydliště. Odvolání se podává u ředitele mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Suchovršice a rozhoduje o něm Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

V Suchovršicích, dne 20. 5. 2015

Dana Kultová, ředitelka MŠ v Suchovršicích