ZÁPIS DĚTÍ

ZÁPIS DĚTÍ k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2018/19
2. a 3. května 2018 od 14,30 hod. do 16,00 hod. v MŠ Suchovršice v 1. patře v zasedací místnosti.
Zároveň budete mít možnost prohlédnout si prostory naší školy.
Do MŠ mohou být zapsány děti od 2 do 6 let, které nastoupí v září 2018, nebo v průběhu školního roku. Pozor, dvouleté děti pro přijetí k docházce do MŠ musí dovršit dvou let nejpozději do 31. 8. 2018.
K zápisu je potřeba přinést:
  • rodný list dítěte,
  • očkovací průkaz dítěte
  • a svůj občanský průkaz.

Přítomnost dítěte u zápisu není podmínkou, ale je dobré využít každou příležitost k seznámení se s prostředím mateřské školy. U zápisu zákonní zástupci sepíší žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a budou zkontrolovány potřebné dokumenty. Děti budou přijímány na základě kritérií, která budou vyvěšená na webových stránkách MŠ.
Očkování je povinné pro všechny děti, kromě dětí, které budou nastupovat do povinného posledního ročníku MŠ. Ty očkovány být nemusí. Přijímat děti mimo zápis, tj. v průběhu školního roku je možné pouze tehdy, nebude-li v řádném termínu zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání plně naplněna kapacita MŠ.

V Suchovršicích, dne 28. 2. 2018. Dana Kultová, ředitelka MŠ v Suchovršicích

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Suchovršice
Podle zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění, rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte ředitelka mateřské školy.

1. Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, jejichž vzdělávání v MŠ je od 1. 9. 2018 povinné (jsou to děti narozené od 1.9.2012 do 31.8.2013)
2. Děti s trvalým pobytem v Suchovršicích
3. Děti, mladší, jejichž pořadí bude určeno podle data narození. Starší budou mít přednost před mladšími

Očkování je povinné pro všechny děti, kromě dětí, které budou nastupovat do povinného posledního ročníku MŠ. Ty očkovány být nemusí. O přijetí dítěte § 16 odst. 9, se zdravotním postižením, rozhoduje ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. (ust. § 34 odst. 6 Školského zákona).

Suchovršice, 30. 4. 2018, Dana Kultová, ředitelka MŠ v Suchovršicích