PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY V MŠ SUCHOVRŠICE

Vyplývá ze:
 • zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
 • vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhlášky č. 84/205 Sb., o nákladech na závodní stravování..., ve znění pozdějších předpisů,
 • platných hygienických předpisů

Organizace provozu
 • pracovní oděv kuchařky – odpovídá předpisům a je vždy čistý

 • právo žáka na odběr jídel (při docházce pouze do školy – v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb.
 • odběr jídla – jídlo se vydává výdejním okýnkem, použité nádobí se odkládá na odkládacím stole. Jídlonosiče se vydávají v chodbě na speciálním stole.
 • začátek a konec výdeje jednotlivých jídel
 • jídlonosiče: odběr a výdej v 11,30 hod.,
 • přesnídávky: 8,45 – 9,15 hod., oběd: 11,45 – 12,15 hod., svačina 14,30 – 15,00 hod.
 • odkládání tašek a oděvů – kuchařka i zaměstnanci MŠ v šatně pro zaměstnance, kuchařka má skříň samostatnou a oddělené bílé prádlo od civilu. Všichni zaměstnanci používají jako přezůvky – zdravotní obuv. Děti si odkládají ve své šatně.
 • podmínky odnášení jídel mimo školní jídelnu – mimo jídelnu se jídlo nevynáší. Jí se pouze v jídelně. Zbytky se sypou do uzavíratelných nádob a odebírá je na základě sepsané smlouvy školnice.
 • dohled nad žáky – vykonává učitelka
 • způsob přihlašování a odhlašování (nemoc, prázdniny) – rodiče přihlašují a odhlašují své dítě den předem, v případě nutnosti (náhlé onemocnění) nejpozději do 8,00 hodin
 • způsob objednávání jídla – telefonicky, objednávkový sešit – provádí kuchařka
 • výše úhrady, způsoby úhrady stravování – přesnídávka + oběd = 23 Kč, přesnídávka + oběd + +svačina = 30 Kč, děti s odloženou školní docházkou 32 Kč.
 • termíny placení, způsoby vyúčtování rozdílů, dopady při neplacení ( v souladu se školským zákonem) - vyvěšeny na nástěnce u jídelníčků. Platí se vždy zpětně a to první tři pracovní dny v měsíci. V případě opakovaného nehrazení poplatků může ředitelka dítě vyloučit z docházky do MŠ.
 • stravné první den nepřítomnosti ve škole (dle vyhlášky č. 107/2005 Sb.) – možnost vyzvednutí stravy v době 12,30 – 12,45 hodin za běžnou cenu.
 • neodhlášené stravné od druhého dne nepřítomnosti = úhrada ostatních nákladů= proto budou strávníci hradit plnou cenu oběda i s režijními náklady
 • karty, čipy – nemáme
 • konzumace stravy ve školní jídelně, nevynášet mimo provozovnu platí pro děti i pro zaměstnance MŠ i ŠJ
 • chování ve školní jídelně – dodržovat základy slušného chování při stolování, nehovořit zbytečně u jídla, st. děti používat příbor, neběhat, nekřičet
 • komu a jak hlásit problémy a připomínky ke stravování – vedoucí ŠJ p. Jaré, případně ředitelce MŠ – D. Kultové
 • komu hlásit hygienické nebo technické problémy – ředitelce MŠ – D. Kultové
 • kdo zajišťuje mimořádný úklid ŠJ v době výdeje, čistotu stolů – školnice p.Seidelová, případně učitelky
 • možnosti seznámení strávníků a rodičů s jídelním lístkem – nástěnka u dveří do školní kuchyně
 • způsob seznámení strávníků a rodičů s tímto provozním řádem – nástěnka s jídelníčkem
 • spojení na pracovníka odpovědného za školní stravování 499 882 204
 • zodpovědnost za provoz rychlovarné konvice – má ředitelka MŠ – D. KultováTento provozní řád nabývá účinnosti 1. 9. 2009

Dana Kultová – ředitelka MŠ, Blanka Košnarová– vedoucí ŠJ
V Suchovršicích, dne: 3. 9. 2012