KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ SUCHOVRŠICE

Mateřská škola Suchovršice, Suchovršice 122, 542 32 Úpice


Podle zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění, rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte ředitelka mateřské školy.


  1. Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, jejichž vzdělávání v MŠ je od 1. 9. 2017 povinné (děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012)
  2. Děti s trvalým pobytem v Suchovršicích
  3. Děti, mladší, jejichž pořadí bude určeno podle data narození. Starší budou mít přednost před mladšími

O přijetí dítěte § 16 odst. 9, se zdravotním postižením, rozhoduje ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. (ust. § 34 odst. 6 Školského zákona).

Suchovršice, 28. 2. 2017
Dana Kultová, ředitelka MŠ v SuchovršicíchUkončení předškolního vzdělávání


Ředitelka MŠ může podle ust. § 35 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, v platném znění, rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dětí, které nejsou v posledním povinném ročníku po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte, pokud:
  • se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny
  • zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ
  • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení
  • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování (ust. § 123 Školského zákona) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady
  • na základě písemného oznámení o ukončení předškolního vzdělávání dítěte ze strany zákonného zástupce

Suchovršice 28. 2. 2017
Dana Kultová, ředitelka školy