Organizační řád Mateřské školy Suchovršice

část A 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍI. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 
1) Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků školy.
 
2) Organizační řád je základní normou školy ve smyslu:
 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon )
 • zákon č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Zákoníku práce
 • zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 500/2004 Sb., o správním řádu
 • vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., ve znění novely č. 43/2006 Sb., o mateřských  školách
 

II. POSTAVENÍ A POSLÁNÍ  ŠKOLY

1) Škola byla zřízena jako příspěvková organizace ke dni 1. 1. 2003 usnesením Místního zastupitelstva obecního úřadu Obce Suchovršice

Názvem: Mateřská škola, Suchovršice
Sídlo: Suchovršice 122, PSČ 542 32 Úpice
IČO:  701 56 581
 
Na základě této zřizovací listiny je mateřská škola příspěvkovou organizací, která je samostatnou právnickou osobou a jako právní subjekt je oprávněna
organizovat hospodářskou činnost a zavazovat se vlastním jménem. Ve své činnosti se řídí zákony a dalšími obecně závaznými právními předpisy.            

1) Škola je zařazena do sítě škol od 1.1.2003 IZO školy: 16800113
2) Statutárním orgánem školy je ředitelka Dana Kultová
3) Základním posláním a činností mateřské školy je předškolní vzdělávání v souladu s cíli předškolního vzdělávání uvedenými v § 33 a podle vzdělávacích
programů uvedených v § 3, § 4 a § 5 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Zároveň poskytujeme školní stravování dětí podle § 119 zákona č.561/2004 Sb., a navazující vyhlášky č. 107/2005 Sb,. o školním stravování a vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávními celky.
 

část B

ORGANIZACE ČLENĚNÍ ŠKOLY

 

I. ORGANIZAČNÍ  SCHÉMA  ŠKOLY

Dvoutřídní MŠ 
Dvoupodlažní MŠ
Právní subjekt
Příspěvková organizace
V budově zároveň sídlí Zřizovatel MŠ a starosta OÚ
Ředitel MŠ: Dana Kultová
Učitelky: Nedvědová Hana
Bc. Kultová Pavlína
Uklízečka: Banýrová Miloslava
Součástí MŠ je školní jídelna a kuchyně
Vedoucí ŠJ a hlavní kuchařka: Blanka Košnarová
Telefon do MŠ: 499 882 204

II. ÚSEKY ŠKOLY

1) V čele školy,  jako právního subjektu stojí ředitelka školy, která odpovídá za plnění úkolů na všech úsecích.
2) Škola se člení:
 • pedagogický úsek
 • provozní úsek – úsek úklidu – úsek školní jídelny
3) Vedoucí úseků písemně ustanovuje ředitelka školy.

III. VEDOUCÍ  ZAMĚSTNANKYNĚ

Ředitelka školy
 • řídí a kontroluje veškerou činnost  na všech úsecích mateřských škol
 • navrhuje rozpočet, kontroluje jeho čerpání a odpovídá za hospodářský výsledek školy 
 • řídí a kontroluje práci ostatních zaměstnanců školy , stanovuje pracovní náplně a rozvržení pracovní doby
 • usměrňuje koncepci výchovy na mateřské škole, odpovídá za pedagogickou a odbornou   úroveň školy
 • rozhoduje o vzniku, změně a ukončení pracovního poměru pracovníků mat. školy
 • odpovídá za plnění úkolů hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany
 • schvaluje vnitřní organizační a řídící směrnice školy
 • řídí činnost úseků
 • může vydávat příslušná rozhodnutí a doporučení
 • je oprávněna jednat jménem školy v rozsahu stanoveném
 • plánuje rozvoj školy ve spolupráci s ostatními
 
Vedoucí pedagogického úseku (ředitel)
 • řídí a kontroluje plnění úkolů ŠVP a TVP u pedagogických pracovníků
 • zajišťuje inventarizaci školy

Vedoucí školní jídelny
 • řídí a kontroluje školní stravování – vybírá stravné a školné na měsíc dopředu
 • odpovídá za plnění vyhlášek, předpisů a směrnic vztahujících se ke školní jídelně
 • spolupracuje s OHS
 • spolupracuje s ředitelkou MŠ
 

IV. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI A PRÁVA ZAMĚSTNANKYŇ

1) Kompetence a pracovní povinnosti
jsou určeny pracovními náplněmi. Práva a povinnosti jsou stanoveny Zákoníkem práce (§ 106), zákonem č. 561/ 2004 (školský zákon), příslušnými Vyhláškami, Pracovním řádem pro zaměstnance škol a školských zařízení (MŠMT čj. 14 269/2001-26), Organizačním řádem školy, Školním řádem a dalšími vnitřními směrnicemi a pokyny.
 
Pedagogičtí zaměstnanci a správní zaměstnanci jsou povinni
 • plnit individuální příkazy ředitelky školy
 • dodržovat pracovní kázeň a plně využívat pracovní dobu, vést evidenci docházky
 • dodržovat předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci
 • chránit majetek školy a řádně zacházet s jejím inventářem
 • ohlašovat neprodleně všechny změny v osobních poměrech a jiné údaje mající význam pro nemocencské pojištění a daň ze mzdy
 • seznámit se s Organizačním a Pracovním řádem školy, Provozním řádem MŠ a ŠJ, ostatními příslušnými směrnicemi
 
2) Zastupitelnost zaměstnanců
 • vzájemná zastupitelnost pracovníků podle potřeby určí ředitelka MŠ
 • případné dlouhodobé nepřítomnosti některého z pracovníků zajistí ředitelka zástup

3) Přejímání a předávání funkcí
 • při odchodu pracovníka nebo při jeho dlouhodobé nepřítomnosti pověří ředitelka školy jiného pracovníka a stanoví termín od kdy. Převzetí musí být písemně.
 • převzetí majetku, základních prostředků a předmětů postupné spotřeby i peněžních hotovostí se provádí vždy písemně
 
Práva a povinnosti specifikují náplně práce jednotlivých zaměstnankyň podle pracovního zařazení
 

V. ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMY


 • Škola se při své činnosti řídí tímto organizačním řádem a dalšími organizačními směrnicemi, které schvaluje ředitelka školy
 • Školní řád mateřské školy
 • Provozní řád mateřské školy
 • Provozní řád školní jídelny
 • Vnitřní směrnice:   
 • Vnitřní platový předpis
 • Stravování dospělých strávníků
 • Hospodaření FKSP
 • Poskytování cestovních náhrad
 • Výše úplaty za vzdělávání
 • Kritéria pro přijímání dětí do MŠ
 • Směrnice o přerušení nebo omezení provozu MŠ
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků

VI. ŘÍZENÍ VŠEOBECNÉHO ŘÍZENÍ A SPRÁVY

a) Provoz školy
 • Všichni zaměstnanci (pedagogové i správní zaměstnanci) pracují podle stanoveného plánu školy a podle vymezené pracovní doby.
 • Pro zajištění bezpečnosti žáků se MŠ v určený čas uzavírá a osoby, které dochází na návštěvu pouští zaměstnanci školy do budovy pouze po zjištění skutečnosti, o koho se jedná. – Viz. příloha
 • Personální agendu vede ředitelka školy.

b)  Archivování písemnictví
Za archiv písemností zodpovídá ředitelka školy. Zároveň provádí třídění, ukládání a vyřazování písemností a skartaci materiálů podle skartačního řádu.
 
c) Telefonní spojení
Soukromé hovory se využívají pouze v nejnutnějších případech, protože každý zaměstnanec je majitelem vlastního mobilního telefonu.
 
d) Knihovnická činnost
Evidenci knih vede učitelka, kterou vybere ředitel školy. Evidují se knihy odborné i dětské literatury.
Pověřená pracovnice ( Nedvědová), zodpovídá za provoz a pořádek knihovny.
 
e) Hospodaření školy, správu majetku a účetní agendu zajišťuje předem nasmlouvaná účetní firma pana Nováka, podklady do účtárny doručuje ředitelka školy.
 
f) Všeobecná údržba a úklid
Drobná údržba je prováděna školnicí a uklízečkou. Při větších opravách dává souhlas ředitelka školy. Ředitelka též sjednává s firmami provedení větších údržbářských prací. Velké opravy konzultuje ředitelka se zřizovatelem.
 
g) Pokladní služba
Je prováděna ředitelkou školy. Vede knihu faktur.
Eviduje pokladní doklady, vede pokladní knihu, vyúčtování pokladny provádí každý měsíc.
 
h) Účetní evidence
Účetní a mzdová agenda je zajišťována smluvně externí firmou. Podklady pro výpočet
mezd a účetnictví zajišťuje ředitelka. Účetní zpracovává a kontroluje statistická hlášení. Pro tento účel využívá výpočetní techniky. Externí firmou, se kterou má MŠ uzavřenou smlouvu je účetní firma pana Nováka v Trutnově.
 
i) Vedení pedagogické dokumentace
Učitelky vedou dokumentaci podle pokynu ředitelky školy na jednotlivých třídách.
Ředitelka provádí průběžnou kontrolu. Dokumentace je uložena na stanoveném místě.
 

VII. ŘÍZENÍ  HMOTNÝCH  PROSTŘEDKŮ

 • O nákupu hmotných prostředků rozhoduje ředitelka školy
 • Evidenci majetku kontrolují komise, které jsou jmenované k inventarizaci a kontrole majetku.
     

Suchovršice, dne 25. 8. 2015, Kultová Dana