Vnitřní řád pro platby stravného a úplaty za vzdělání (školného)

1. Výše stravného

Je určeno Vyhláškou č. 107/2005 o školním stravování ve znění pozdějších předpisů a předpisem vedoucí školní jídelny na základě cen potravin.
  • děti do 6ti let POLODENNÍ 23 Kč/den
  • děti do 6ti let CELODENNÍ 30 Kč/den
  • děti nad 6let POLODENNÍ 26 Kč/den
  • děti nad 6 let CELODENNÍ 32 Kč/den
  • zaměstnanci: 25 Kč /oběd zaměstnavatel přispívá 10 Kč z FKSP
  • cizí strávníci 50 Kč za oběd (25 Kč potraviny + 25 Kč režijní náklady)
  • praktikantky v MŠ 25 Kč (pouze potraviny)

2. Výše školného

Úplata za předškolní vzdělávání je pro dané období stanovena na 200 Kč měsíčně.
Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bez úplaty.

3. Placení stravného

Stravné i školné se platí bezhotovostně převodem z účtu – jednorázovým nebo trvalým příkazem. Plátci, kteří nemají bankovní účet, mohou posílat platby poštou nebo složit hotově na pokladně banky.
Platbu je třeba provést do 25. dne předchozího měsíce. Každý žák dostane přidělený variabilní symbol, který je vždy nutno při platbě uvádět!

číslo účtu: 235938781/0300

Pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za školní stravování (§123) ve stanoveném termínu, může ředitel rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání.

4. Odhlášení stravného

Odhlášení stravného z důvodu nemoci je možné nejpozději do 8.00 hod daného dne na tel. 499 882 204, nebo prostřednictvím záznamu do odhlašovacího sešitu.

5. Vracení přeplatků + úhrada nedoplatků

Přeplatky se vrací půlročně (k 31.1. a 31. 8.) na bankovní účty uvedené v přihlášce ke stravování na začátku školního roku. Případné změny účtu je třeba nahlásit. Nedoplatky budou písemně sděleny zákonnému zástupci dítěte s termínem splatnosti.

6. Úřední hodiny vedoucí školní jídelny pro osobní styk s rodiči

každý den od 6.30 – 7.30 hod. a 11.15 – 12.15 hod.
tel: 499 882 204

29. 9. 2015, Dana Kultová, ředitelka školy
1.10. 2015, schválil zřizovatel – Lenka Hozová, starosta

ODHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ

V případě nemoci dítěte, nebo absence dítěte z jiného důvodu, je potřeba odhlásit stravu. Volejte, prosím na tel. 499 882 204 nebo pište SMS na mobil 733 198 228. Odhlásit dítě je nutné den předem, v případě náhlého onemocnění nejpozději do 8,00 hodin. Pokud stravu neodhlásíte, můžete si první den absence dítěte oběd v MŠ odebrat. Další dny, kdy nebude dítě odhlášeno, vám může MŠ nadále oběd započítávat, ale za plnou cenu oběda a to je za 45 Kč. Prosím o dodržování této dohody, abyste při hrazení obědů neplatili zbytečně vysoké částky.