ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Suchovršice, Suchovršice 122, 54232 Úpice, IČO: 70156581
Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte.
Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.Změny ve školském zákoně


(Zákon 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání):

Povinné předškolní vzdělávání od 1. 9. 2017

Informace pro rodiče o novinkách v předškolním vzdělávání v roce 2017.
V předškolním vzdělávání, tedy v docházce dětí do MŠ, dochází v roce 2017 k podstatným změnám. Od 1. září bude pro děti od 5 let docházka do MŠ povinná. Každý rodič bude povinen přihlásit od září své předškolní dítě do MŠ. Termíny zápisů do všech MŠ je stanoven školským zákonem na období od 2. do 16. května 2017. Naše MŠ stanovila předběžně termín zápisu na 10. května od 8,30 do 16,30. Všechny děti z Úpice /školského obvodu/ mají místo pro své předškolní dítě garantováno. Pokud rodič své dítě do MŠ nepřihlásí, bude tak porušovat zákon a hrozí mu přestupkové řízení.
 1. Jak bude organizačně probíhat výuka předškolních dětí a dětí s odklady školní docházky v MŠ:
 2. Docházka dítěte bude povinná každý den, kromě školních prázdnin, v rozmezí minimálně 4 hodin denně /např. 8,00 – 12,00/
 3. Rodič bude povinen písemně omlouvat nepřítomnost svého dítěte /pravidla ve školním řádu MŠ/ - např. i pozdní příchody
 4. V případě, že dítě nebude docházet do MŠ, bude kontaktováno pracoviště OSPODu /Orgán sociálně-právní ochrany dětí/ a bude zahájeno správní řízení
 5. Rodiče za tyto děti nebudou platit „školné“.

Možnost individuálního vzdělávání předškolních dětí a dětí s odkladem školní docházky – tzn., že dítě nemusí docházet do MŠ a rodiče s ním pracují doma dle doporučení MŠ.
Podmínky individuálního vzdělávání:
 1. Rodič musí přihlásit své dítě v době zápisu do MŠ a současně písemně oznámit o individuálním vzdělávání.
 2. Dle doporučení MŠ musí rodič své dítě vzdělávat v domácím prostředí a shromažďovat o vzdělávání podklady, které předloží při povinném přezkoušení.
 3. Rodič je povinen se s dítětem zúčastnit přezkoušení v MŠ v daném termínu /listopad, prosinec/
 4. Individuální vzdělávání může být zrušeno kdykoliv rodičem nebo MŠ /dle výsledku přezkoušení/.
 5. V době individuálního vzdělávání je dítě zapsáno v MŠ, ale nemá nárok na účast při akcích či aktivitách školy, ani na stravné.
To jsou stručné informace o změnách ve školském zákoně v oblasti předškolní výchovy. Podrobnější informace získáte v MŠ nebo přímo ve Školském zákoně.

 

I. Přijímací řízení

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá zpravidla v měsíci květnu. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy.
Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka mateřské školy. Tiskopis žádosti a přihlášky dítěte do MŠ obdrží rodiče u zápisu. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ se vydává do 30 dnů od předání uvedených dokladů ředitelce MŠ.
K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s trvalým pobytem v Suchovršicích.II. Práva a povinnosti

Dítě má právo:
 • na vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností
 • na volný čas a hru a na stýkání se s jinými dětmi a lidmi
 • na ochranu před prací, která ohrožuje jeho vývoj a zdraví
 • užívat vlastní kulturu, jazyk i náboženství
 • na zvláštní péči a výchovu v případě postižení

Práva a povinnosti pedagogů:

Pedagog přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte. Má právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci. Rozhoduje o metodách a postupech při plnění výchovných cílů školy. Učitel je povinen odpovídat  zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným způsobem.Pravomoci ředitele:
ředitelka mateřské školy může ukončit docházku dítěte do MŠ po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte jestliže:
 • se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny
 • zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ
 • ukončení doporučí v  průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské
 • zařízení

Rodiče mají právo:
 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
 • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy
 • přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy
 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte a poradenskou pomoc školy
 • v záležitostech týkajících se vzdělávání a výchovy dítěte
 • projevit připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy
 • sledovat své dítě během výchovně vzdělávacího procesu ve třídě 
 • spolupracovat při naplňování ŠVP a pomáhat při plánování akcí v MŠ
 
Rodiče jsou povinni:
 • omlouvat nepřítomnost dítěte
 • vzniklý problém, konflikt řešit neprodleně s tím pedagogem (provozním zaměstnancem), kterého se týká. Při neuspokojivém výsledku jednání se obrátit na ředitele
 • na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte    
 • informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 • oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání a bezpečnost dítěte
 

III. Evidence dítěte

Při nástupu dítěte do MŠ předají rodiče třídní učitelce Evidenční list dítěte, ve kterém bude vyplněno: jméno a příjmení dítěte, státní občanství a místo trvalého pobytu, dále jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemností a telefonické spojení.
Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního listu  dětský lékař.
Rodiče nahlásí v mateřské škole každou  změnu ve výše uvedených údajích.
Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.


  

IV. Péče o zdraví a bezpečnost dětí

Předcházení rizikům, poučení dětí:

Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při výchově a vzdělávání, při poskytování školských služeb. Pedagogičtí pracovníci v rámci výchovného působení poučují děti s možnými riziky, ohrožením zdraví a bezpečností při všech činnostech. Zároveň seznamují děti s konkrétními bezpečnostními pokyny, se zásadami bezpečného chování ve škole a mimo školu.


 
Zdravotní způsobilost:

Zákonní zástupci jsou povinni informovat školu o zdravotním stavu dítěte, především jedná-li se o infekční onemocnění, alergické, astmatické potíže. Zamlčení zdravotního stavu dítěte je považováno za hrubé porušení řádu školy. Při návratu dítěte do kolektivu rodiče předají dítě zcela zdravé. V případě pochybností má učitelka právo požadovat vyplnění „prohlášení rodičů o zdravotní způsobilosti dítěte.“
S ohledem na zdraví všech dětí (Zákon o ochraně zdraví), má učitelka právo nepřijmout, nebo vyloučit z kolektivu dítě s rýmou, kašlem, zánětem spojivek, průjmovým onemocněním, ale i děti, u kterých se vyskytnou vši.
Podávat dítěti v MŠ léky není možné – pedagog nemá k tomuto úkonu odbornou způsobilost.První pomoc:

Při náhlém onemocnění dítěte, úrazu zajistí pedagog včasné poskytnutí první pomoci. O události a provedených opatřeních neprodleně informuje zákonné zástupce dítěte. Všichni pedagogové jsou seznámeni se zásadami první pomoci (traumatologický plán). Telefonní čísla zdravotnických zařízení jsou umístěna na určeném místě. Na každé budově jsou umístěny lékárničky s potřebným vybavením.


 
Dozor nad dětmi:

Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají po celou dobu výchovné práce s dětmi pedagogičtí pracovníci školy, a to od doby převzetí dětí od jejich zákonných zástupců až do doby jejich předání zákonnému zástupci dítěte nebo jim pověřené osobě. Pedagogický pracovník předá dítě pověřené osobě jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.
 
Pedagogický pracovník odpovídá při pobytu dětí mimo území školy za bezpečnost nejvýše 20 dětí.
 
Pobyt dětí na zahradě v době provozu školy je možný jen pod pedagogickým dozorem.
 
Ředitelka školy určuje při vyšším počtu dětí nebo při specifických činnostech (např. plavání, sáňkování) nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost další zletilou osobu způsobilou k právním úkonům zajišťující bezpečnost dětí
 
 
Při plaveckém výcviku odpovídají za bezpečnost dětí ti, kteří výcvik vedou. V době před plaveckým výcvikem a po jeho ukončení odpovídají za bezpečnost dětí pedagogové, které děti doprovázejí. Pedagogický pracovník je přítomen po celou dobu výcviku.
 
Při sportovních a jiných činnostech, kde je zvýšená možnost ohrožení zdraví, odkládají děti ozdobné a jiné předměty (náramky, prstýnky, náhrdelníky apod.) Cvičitel nedovolí, aby se dítě bez odložení uvedených předmětů účastnilo příslušné činnosti. Dbá i na vhodnou obuv a oblečení.


 
Pohybové aktivity dětí:

Bezpečnost při cvičení zajišťuje pedagog svou přítomností po celou dobu. Vydává jasné, přesné, srozumitelné povely a pokyny. Kontroluje bezpečnost nářadí a náčiní před zahájením cvičení. Přihlíží k fyzické vyspělosti jednotlivých dětí.
Při pohybových činnostech v přírodním terénu volí terén a překážky úměrné možnostem dětí.


 
Evidence školních úrazů:

Ředitelka školy, které byl úraz dítěte hlášen zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu.
Všechny školní úrazy jsou evidovány v knize úrazů a elektronicky zaslány na ČŠI.
Jde-li o úraz, který způsobil, že se  dítě neúčastní činnosti školy nejméně jeden den, kromě dne, kdy k úrazu došlo, je o výsledku šetření sepsán následně po ohlášení úrazu záznam o školním úrazu na stanoveném tiskopise.
Po jednom vyhotovení záznamu o úrazu obdrží škola, zákonní zástupci, zřizovatel, ČŠI. U hromadných, těžkých nebo smrtelných úrazů se podává hlášení i na Inspekci práce, MŠMT.Pojištění:

Děti jsou pojištěny proti úrazům, škodám na věcech u pojišťovny Kooperativa. V případě potřeby si zákonní zástupci vyžádají u ředitelky školy formulář k čerpání pojistné události.Kontrolní činnost:

Ředitelka školy průběžně kontroluje dodržování podmínek pro bezpečnost a ochranu zdraví dětí.
Pedagogičtí pracovníci kontrolují a vyžadují dodržování bezpečnostních předpisů a pokynů dětmi.V. Přerušení nebo omezení provozu školy v měsíci červenci a srpnu                      

Omezení nebo přerušení provozu MŠ v měsíci červenci a srpnu stanoví ředitel školy po dohodě se zřizovatelem a výsledek dohody oznámí zákonným zástupcům dítěte nejméně dva měsíce předem.
Vzhledem k tomu, že v letních měsících uzavíráme MŠ na 5 týdnů, poníží ředitelka výši školného všem dětem za měsíc červenec a srpen na polovinu.
 
Provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než je uvedeno výše. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání.


  

VI. Zacházení s majetkem školy

Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. V případě poškození majetku bude tato záležitost projednána s rodiči (zákonnými zástupci dítěte) a požadována oprava, náhrada škody v co nejkratším termínu.


 

VII. Platby v mateřské škole

Vybírá vedoucí ŠJ vždy první tři pracovní dny v měsíci. Platby vybíráme vždy na měsíc dopředu.

Úplata za předškolní vzdělávání

Úplata za předškolní vzdělávání je pro dané období stanovena na 200 Kč měsíčně.
Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bez úplaty.
V době prázdnin má ředitelka právo ponížit platbu za školné a to dle dané situace změnou směrnice o předškolním vzdělávání.Úplata za školní stravování dětí

Celodenní stravné = 30 Kč, dopolední stravné = 23 Kč. Děti s odkladem ŠD = celodenní stravné 32 Kč, dopolední 26 Kč.
 
Úplata za předškolní vzdělávání a školní stravování jsou platby, které jsou pro rodiče povinné, jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy.Závěrečné ustanovení

Seznámení se Školním řádem a jeho dodržování je závazné pro zákonné zástupce dítěte, pedagogy a zaměstnance školy.
Původní verze ze dne 31. 7. 2010 byla aktualizovaná a změněna k 1. 1 .2012. Poslední aktualizace provedena 25. 8. 2015. Tímto dnem nabývá své účinnosti.Suchovršice 25. 8. 2015

Dana Kultová