ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

„…kdo si hraje, nezlobí...“


Robert Fulghum: „Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské škole“.


Školní rok 2012 / 2013


Mateřská škola, Suchovršice – příspěvková organizace

Zřizovatel:
Obec Suchovršice, Suchovršice 122, 542 32 Úpice
Telefon: 499 781 569, IČO: 00580775, www.suchovrsice.cz, e-mail: obec.suchovrsice@tiscali.cz, starosta: Lenka Hozová

Adresa mateřské školy:
Mateřská škola, Suchovršice, Suchovršice 122, 542 32 Úpice, telefon: 499 882 204, mobil: 733 198 228
www.ms-suchovrsice.cz, e-mail: d.kultova@seznam.cz
Právní forma: příspěvková organizace

Ředitelka MŠ: Dana Kultová
Učitelky MŠ: Kultová D., Nedvědová H., Kultová P., Seidelová M.

Provozní personál:
Blanka Košnarová – kuchařka + vedoucí stravování
Marie Seidlová – školnice
Miloslava Banýrová – pomocná kuchařka a uklízečka

Zeměpisný místopis:
Planeta Země – Evropa – Česká republika – Východní Čechy – Královéhradecký kraj– okres Trutnov – region Jestřebí hory – obec Suchovršice.

Jednotřídní Mateřská škola v SUCHOVRŠICÍCH byla založena v roce 1948
 • Od 1. 1. 2003 je MŠ příspěvková organizace, zřizovatelem je Obec Suchovršice.
 • Od 1. 9. 2007 je navýšena kapacita MŠ na 42 dětí a stáváme se MŠ dvoutřídní.
 • Od 1. 9. 2010 je navýšena kapacita MŠ na 48 dětí. Stále jsme dvoutřídní MŠ.

ŠVP pro naši MŠ vznikl na základě reformy školství. Při tvorbě našeho ŠVP jsme vycházely z  Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání., který je pro MŠ ze Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  povinný. Při tvorbě ŠVP jsme uvítali, že děti mají nyní více prostoru pro spontánní hry a především stavíme výuku na prožitkové učení. Prvně ŠVP vznikl v roce 2007 a do dnešního dne prošel několika úpravami. Na tvorbě spolupracují učitelky, rodiče na třídních schůzkách podávají své návrhy a připomínky, které ve ŠVP zohledňujeme. Po celý školní rok je rodičům i veřejnosti ŠVP (veřejná část) přístupný v tištěné podobě v prostorách MŠ a na webových stránkách školy. Se ŠVP je seznámen i zřizovatel. Rodiče i zřizovatel mohou ŠVP připomínkovat a tyto připomínky a podněty budou zohledněny vždy při plánu práce s dětmi na následující školní rok.Dlouhodobé cíle mateřské školy
Záměrem předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou (kompetentní, způsobilou) zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny (zejména v prostředí jemu blízkém, tj. v prostředí rodiny a školy), a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají.

Tímto naplňujeme rámcové cíle ŠVP předškolního vzdělávání:
 • 1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
 • 2. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 • 3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

Pozorovat, prověřovat a obohacovat vědomosti dětí o přírodě, o jejích jevech a zákonech, vést děti k ochraně životního prostředí a to tak, aby věděly, že všechno v přírodě má svůj řád, návaznost, své místo, jak udržovat naši přírodu nejen čistou, zdravou, ale i krásnou a neponičenou.
Využít náš rodný kraj k připomínání lidových zvyků a tradic, seznamovat se s významnými místy, osobnostmi a vytvářet si k nim vztah.
Hrou s různorodým výtvarným a přírodním materiálem rozvíjet fantazii a vytrvalost při zpracování námětu, manuální dovednost, zručnost, obratnost při zacházení s materiálem, navazovat spokojenost a radost z hotového díla.


 • vytvořit pohodové prostředí pro děti předškolního věku
 • nenásilnou formou seznámit děti s reálným životem
 • všímat si, naslouchat, komunikovat, prosadit se, rozhodnout
 • zdravá výživa a zvýšení tělesné aktivity
 • rozvíjet u dětí od útlého věku čtenářskou gramotnost a vztah ke knize
 • spolupráce s rodinou a základní školou
 • obohacovat citový život dítě

Cílem naší práce jsou tyto výstupy:
 • o všechno se rozděl
 • hraj fér
 • nikoho nebij
 • vracej věci tam, kde jsi je našel
 • uklízej po sobě
 • neber nic, co ti nepatří
 • když někomu ublížíš, řekni „promiň“
 • před jídlem si umyj ruce
 • splachuj
 • teplé mléko ti udělá dobře
 • jez hodně ovoce a zeleninu, budeš silný a zdravý
 • žij vyrovnaně - trochu se uč, trochu přemýšlej, každý den trochu maluj a kresli, zpívej si, hraj si a pracuj
 • každý den odpoledne si zdřímni
 • když vyrazíš někam do města, dávej pozor na auta, chytni někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě
 • nepřestávej žasnout, buď zvídavý
 • dívej se okolo sebe a pozoruj a poznávej = prožitkové učení
 • nekomunikuj s cizími lidmi, všichni nejsou dobří

Prožitkovým učením chceme zajistit přirozený rozvoj každého dítěte se zřetelem na jeho věkové a individuální zvláštnosti, vytvořit klidné, pohodové prostředí, do kterého se děti budou těšit a rády vracet.

Hravé činnosti
Pro život i vzdělání dítěte mateřská škola vytváří vhodné prostředí, pro dítě podnětné, zajímavé a obsahově bohaté. Veškeré aktivity obsahují  prvky hry a tvořivosti, podněcují radost z učení, zájem dítěte poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti, a tak přispívají k rozvoji schopnosti dítěte porozumět sobě i světu, který je obklopuje. Nabízíme: zájmové koutky, didaktické hry, konstruktivní stavebnice, hry s přírodninami, možnost dotvářet si podobu prostředí, ve kterém si děti hrají vlastním přičiněním.

Pohybové aktivity
Pohybová výchova by měla být pro děti zajímavou hrou. Cílem je potřeba pohybu i v dospělosti. Každý zdravý člověk by měl mít podvědomou potřebu pohybovat se během dne a mít z pohybu radost. Předešlo by se tak do budoucna rehabilitačním cvičením, civilizačním chorobám a mnoha stresovým problémům. Proto bychom chtěli dětem pohybové vyžití nabízet co nejvíce, aby se pohyb stal součástí jejich života. U mateřské školy je dostatečně prostorná zahrada, kde mohou děti najít slunná i stinná místa. Využíváme i prostory fotbalového hřiště a uvnitř budovy prostornou tělocvičnu. Na zahradě děti mají k dispozici prostorné pískoviště, možnost půjčit si motorky, tříkolky, odstrkovala, koloběžky, míče a jiné venkovní hračky. Celá zahrada je porostlá zelení. Travnatá plocha, zeleň a pískoviště jsou pravidelně udržovány. Nové herní prvky na zahradě jsou vhodné pro pohybové vyžití a také pro rozvoj fantazie: pirátská loď s žebříky, lanem, horolezeckou stěnou, skluzavkou a tabulí na kreslení křídami, různé druhy pružinových houpaček a provazová houpačka zvaná hnízdo. Nabízíme: pohybové chvilky, pohybové hry a soutěže v přírodě, přiměřeně dlouhé vycházky do lesa a okolí školy, využití zahrady s možností půjčení venkovních hraček, kroužek dechových cvičení na flétničky, plavecký výcvik pro předškolní děti, logopedické chvilky a stimulační program pro předškoláky MAXÍK.

Tvořivé aktivity
Výtvarné a pracovní činnosti přispívají k uvolnění ruky, k procvičení jemné motoriky, která je tak důležitá pro nácvik psaní. Děti se učí samostatně pracovat, schopnosti tvořivého myšlení. Naučí se pracovat s keramickou hlínou a jiné výtvarné a pracovní techniky. Pedagog dětem pomáhá podnítit jejich fantazii, vyvolat představy. Dětem dá prostor k hodnocení svých prací. Rodiče mají možnost vidět práce svých dětí na výstavě v dětské šatně, na chodbě nebo ve třídě, ale také na výstavách v muzeu v Úpici, nebo v místní hasičské zbrojnici. Nabízíme: práce s keramikou, kresba trojhrannými pastelkami, malba temperou - hra s barvou, práce s netradičním materiálem, tvořivé aktivity s přírodninami, výroba dárků k různým příležitostem, možnost pro děti půjčit si výtvarné a pracovní pomůcky i při volné hře...Zabezpečení zdravých podmínek
 • pestrá vyvážená strava - děti do jídla nenutíme, pouze nabízíme, motivujeme - respektujeme nesnášenlivost některých potravin dětmi, případně pokyn rodičů - pestrá nabídka ovoce a zeleniny každý den - prostřena na talíři uprostřed stolu, porci vitamínů si děti určují samy podle chuti
 • pitný režim - nápoj pro děti ve třídách (při teplém počasí i na zahradě) po celý den. Děti mají možnost výběru ze dvou nápojů: čistá voda x čaj, džus…
 • spánek po obědě - před odpočinkem vždy čteme pohádku, děti s nižší potřebou spánku , pouze odpočívají
 • pobyt venku - činnosti jsou přizpůsobeny okamžité kvalitě ovzduší, děti mají dostatek pohybu nejen na zahradě, na loukách v lesích, ale i v interiéru mateřské školy = tělocvična
 • otužování dětí (pravidelné větrání, omývání obličeje vlažnou vodou, přiměřené oblečení , v zimě pekáčování, na jaře předplavecký kurz)
 • pohyb zařazujeme střídavě s klidovými aktivitami, relaxací
 • spontánní hra se během dne střídá s činností řízenou pedagogem

V této přetechnizované a médii ovládané době jsou děti velice zranitelné a citlivé. Potřebují naučit se radovat z obyčejných dětských zážitků a zjistit, že zábava není jen hrát si na počítači a dívat se na televizi. Chtěli bychom, aby děti nebyly jen konzumenty zábavy, ale aby samy objevovaly a tvořily estetické prostředí a obohacovaly svůj život novými prožitky a vlastním přičiněním se na všem podílely.
Vedeme děti k tomu, aby své jednání dokázaly zdůvodnit a pochopit, co je správné a co ne. Učíme je, aby si z chyb vzaly ponaučení. K tomu nám velice dobře slouží knihy, pohádkové příběhy a bajky.Vzdělávací obsah ŠVP je uspořádán do 5 hlavních oblastí:
 • 1. Dítě a jeho tělo - Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti biologické je stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, podporovat rozvoj jeho pohybových i manipulačních dovedností, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je k zdravým životním návykům a postojům.
 • 2. Dítě a jeho psychika - Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti psychologické je podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, jeho citů i vůle, stejně tak i jeho sebepojetí a sebenahlížení, jeho kreativity a sebevyjádření, stimulovat osvojování a rozvoj jeho vzdělávacích dovedností a povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznávání a učení. Tato oblast zahrnuje tři „podoblasti“: Jazyk a řeč, Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace, Sebepojetí, city a vůle.
 • 3. Dítě a ten druhý - Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v interpersonální oblasti je podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů.
 • 4. Dítě a společnost -Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti sociálně - kulturní je uvést dítě do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s ostatními, uvést je do světa materiálních i duchovních hodnot, do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje a umožnit mu aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí
 • 5. Dítě a svět - Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v environmentální oblasti je založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí – počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu – a vytvořit elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí.

Charakteristika MŠ v Suchovršicích

Naše MŠ se nachází na klidném místě, daleko od frekventované hlavní komunikace, která spojuje město Úpice a Trutnov. Je obklopena krásnou přírodou – louky, lesy i pole. Této výhody využíváme při naplňování krátkodobých i dlouhodobých cílů ŠVP a TVP.
Sídlíme v budově bývalé základní školy společně s Obecním úřadem. Mezi prostory využívané MŠ patří: v přízemí: třída a herna pro mladší děti. Nábytek, hračky i hrací koutky jsou uzpůsobené věku, výtvarné pomůcky i hračky jsou dětem volně dostupné. V přízemí se dále nachází kuchyně, jídelna se stolečky a židlemi s rozlišenou výškou a zároveň jsou rozlišené barevně, šatna sociální zařízení pro děti, úklidová komora a soc. zařízením pro zaměstnance, spíž. V 1. podlaží máme tyto prostory: třída, která je vybavena pro věkovou skupinu 5-7 let, didaktické pomůcky, výtvarné pomůcky a materiál pro rozvoj tvořivosti je dětem volně dostupný. V patře je také kancelář ředitelky MŠ s počítačem a tiskárnou a scaner, soc. zařízení a šatna pro děti. V budově se nachází tělocvična, kterou MŠ po dohodě se zřizovatelem aktivně využívá k pohybovým aktivitám dětí. K budově je připojena oplocená zahrada s hracími prvky a pískovištěm. Dále můžeme využívat velké travnaté fotbalové hřiště. Zahrada, tělocvična i hřiště patří zřizovateli, vybavení zahrady zřizovatel konzultovat s MŠ, aby prvky a vybavení vyhovovalo potřebám předškolních dětí. Hračky používané na zahradě patří MŠ, máme je uložené v garáži OÚ.
Pravidelně využíváme úzkého kontaktu s přírodou, chodíme do přilehlých lesů, na louky, pozorujeme práce na polích, v lese, na zahrádkách, na pile a v kravíně.
Denní rytmus a řád je nastaven tak, aby respektoval individuální potřeby dětí. Organizační formy, si učitelky určují samy. Obsahem jednotlivých forem jsou z hlediska dětí přirozené, z hlediska učitelek jsou to činnosti a prostředky promyšlené, pedagogicky zaměřené a to vždy s ohledem na věkové a individuální zvláštnosti a možnosti jednotlivých dětí. Ve třídě mladších dětí se zohledňují potřeby dětí mladších tří let. 
Naším cílem je vytvářet pro děti prostředí plné pohody, provázet děti prvními kroky života mimo rodinu a porozumět světu kolem sebe. Jeden z dalších cílů – zaměření na environmentální oblast, to je oblast životního prostředí, kde se snažíme, aby děti získaly povědomí o vlivu člověka na životní prostředí, kladný vztah k místu kde žijí, k přírodě kolem sebe – zde v nemalé míře využíváme přírodní podmínky v našem okolí. Jsme členy sdružení MŠ „Mrkvička“. Naše cíle vycházejí z podmínek, které má naše mateřská škola, z nových poznatků v oblasti předškolního vzdělávání a hlavně z potřeb dětí a jejich rodičů. Snažíme se v dětech vypěstovat správný návyk stravování, nabízíme stravu vyváženou, pestrou, bohatou na vitamíny, vápník, vlákninu. Děti mají dostatek prostoru pro dodržování pitného režimu. Učíme děti zdravému životnímu stylu, správným stravovacím návykům, zařazujeme dostatek pohybu pro zdravý růst dětí.
Myslíme si, že je nám tu všem dobře jako doma – dětem, zaměstnancům, rodičům i návštěvám. Doplňujeme rodinnou výchovu a v úzké vazbě podněcujeme děti k aktivnímu rozvoji a k učení. Máme tu útulno, všechno o sobě víme, proto si říkáme, že máme školku rodinného typu. Usnadňujeme dětem životní a vzdělávací cestu. Maximálně podporujeme individuální rozvojové možnosti dětí, vzděláváme všechny děti bez rozdílu.